Coach my own team – Tự lập đội của mình 

You have a place for comedy practice and the people?

Contact us at therottengrapes@gmail.com with the subject “Coach my own team” and provide some information about your group to hire coach for your own comedy group.

We will teach you from the very basics to the point you can improvise scene that looks like sketch comedy.

Requirement: Quiet venue that we can be a little loud, committed team members.

Fee: 500k per hour. In order to learn the basic comedy at The Rotten Grapes, your group need 12-15 hours.

Class size: 8-16.

Coach my own team – Tự lập đội của mình
Coach my own team – Tự lập đội của mình

Bạn có địa điểm tập hài và có người muốn học?

Hãy liên hệ chúng tôi tại therottengrapes@gmail.com với chủ đề email “Tự lập đội của chính mình” và cung cấp một vài thông tin về nhóm của bạn để đặt hàng chúng tôi tập riêng cho nhóm của bạn.

Chúng tôi sẽ dậy bạn những điều cơ bản để sau khi kết thúc bạn có thể ứng tác được tiểu phẩm hài một cách đơn giản.

Yêu cầu: Địa điểm tập yên tĩnh, có thể nói chuyện lớn được, người tập chăm chỉ học.

Phí: 400k một giờ tập (Tiếng Việt rẻ hơn tiếng Anh) Để hoàn thiện khóa cơ bản bạn sẽ cần 12-15 tiếng.

Số lượng học sinh trong lớp: Từ 8 đến 16 học sinh.

Loading...